ALGEMENE VOORWAARDEN: VEEL SPANNENDER DAN U DENKT

Horeca Algemeen
Toegegeven: algemene voorwaarden, dat klinkt ontzettend saai. Maar: dat is echt niet zo! Een goede set kan u veel zorgen en geld schelen. Dit is zeker het geval indien u te maken hebt met gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen. Dan is de waarde van een opdracht vaak niet zo groot, maar de potentiele schadeclaim wél. Juist dan kan een enkel goed doordacht zinnetje het verschil uitmaken tussen omvallen of overleven. In deze column geef ik de serieuze ondernemers onder u enkele handige tips over dit onderwerp. Let wel: deze tips gelden alleen voor overeenkomsten tussen ondernemers onderling en zijn niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten.
Ter hand stellen De beste algemene voorwaarden zijn van nul waarde als zij niet correct en aantoonbaar ‘ter hand gesteld’ zijn. Hoe doet u dat? In de eerste plaats: verwijs er standaard uitdrukkelijk naar in uw offerte, zodat u het nooit kunt vergeten. Bijvoorbeeld: op deze offerte zijn algemene voorwaarden van toepassing, die u hierbij aantreft en die integraal deel uitmaken van deze offerte en van de beoogde overeenkomst. In de tweede plaats: bied ze aantoonbaar aan. Wat u ook kunt doen, is tevens schriftelijk melden dat de algemene voorwaarden direct kunnen worden gedownload van een specifiek internetadres, dat volledig wordt genoemd. (NB: dus niet verwijzen naar een algemene homepage.) Bewaar het bewijs van terhandstelling zorgvuldig en langdurig.
Informatieverstrekking Wijs in uw offerte en algemene voorwaarden uw opdrachtgever op het belang om relevante informatie te verstrekken; en dat het voor hem ernstige financiële gevolgen kan hebben indien hij daarin tekortschiet. Bijvoorbeeld dat hij tijdig en volledig alle informatie moet verstrekken over de aanwezigheid van gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen (denk aan asbest, chroom-6, gassen, etc.). Bepaal daarbij dat de opdrachtgever u volledig vrijwaart van alle aansprakelijkheid, onkosten, boetes en vertragingsschade die voortvloeien uit zijn nalatigheid op dit front. Hoe meer aandacht u er aantoonbaar van te voren aan geeft, hoe moeilijker het achteraf voor de opdrachtgever zal zijn om te verweren dat zulke voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Zo’n waarschuwing past in de context van rekening houden met elkaar gerechtvaardigde belangen en kan veel schade en leed voorkomen.
Beperk uw aansprakelijkheid! Stel: u bent aansprakelijk voor een schade, daar is geen ontkomen aan. Au. Niettemin kunt u toch de pijn aan uw kant vergaand verminderen door een aansprakelijkheidsbeperking in te bouwen in uw algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld: in geval van aansprakelijkheid kan uw schadevergoedingsplicht nooit meer zijn dan vijfduizend euro, om maar een bedrag te noemen. (U begrijpt dat het bedrag ook in relatie moet staan tot de opdracht: vijfduizend euro is redelijkerwijze niet toereikend voor een opdracht die vijf miljoen euro waard is.)
Ter afronding Vele ondernemers nemen slechte, verouderde algemene voorwaarden van elkaar over. Zij beseffen niet wat voor grote financiële risico’s zij daarmee lopen. Algemene voorwaarden die uw bedrijf goed beschermen zijn maatwerk. Zelfs een korte inspectie van uw huidige algemene voorwaarden kan de moeite lonen. U snapt het: heeft u vragen of wensen, dan kunt u terecht bij Waterman Legal Consultancy.